Toliau pateikiamos „BESTWAY EUROPE S.p.A.“, kurios registruota buveinė yra Via della Resistenza n. 5, San Giuliano Milanese (20098), Milane, Italijoje (toliau – BESTWAY), garantijos sąlygos, taikomos Europos ekonominėje erdvėje su BESTWAY prekių ženklu parduodamiems gaminiams.

1. Teisinė garantija

1.1 Teisinė garantija numatoma Europos direktyvose 1999/44/ES ir 2019/771/ES, kuriomis siekiama apsaugoti Naudotoją, kaip apibrėžta toliau, tuo atveju, jei įsigytos prekės („Produktai") turėtų atitikties trūkumų.

Priklausomai nuo įsigijimo laiko, taikomos šios taisyklės:

 • · Europos direktyva 1999/44/ES, taikoma visoms prekėms, įsigytoms iki 2021 m. gruodžio 31 d. (imtinai);
 • · Europos direktyva 2019/771/ES, taikoma visoms prekėms, įsigytoms 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau.

1.2 Remiantis pirmiau minėtomis Europos direktyvomis, Naudotojas yra bet kuris fizinis asmuo, įsigyjantis Produktą su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (toliau – Naudotojas).

1.3 Teisinė garantija galioja 24 mėnesius nuo gaminio pristatymo Naudotojui, jei atitinkamuose Europos Sąjungos valstybės narės teisės aktuose nenumatyta kitaip.

1.4 Jei Naudotojas mano, kad įsigijo Produktą su atitikties defektu, jis turi susisiekti su savo pardavėju ir pasinaudoti susijusia garantija.

1.5 BESTWAY suteikia garantiją visiems Naudotojams, įsigyjantiems Produktus iš BESTWAY, o garantija dengia bet kokį galimą Produktų atitikties trūkumą.

2. BESTWAY gamintojo garantija

2.1 Nepažeisdama įstatymuose numatytų garantijų ir išimtinių teisių bei naudotojo galimybės pasinaudoti pirmiau minėta teisine garantija, BESTWAY suteikia papildomą garantiją („BESTWAY gamintojo garantija") galimiems atitikties trūkumams, susijusiems su ribotu Produktų asortimentu, padengti.

2.2 BESTWAY gamintojo garantija taikoma tik Naudotojo įsigyjamiems pirkiniams, t. y. bet kokiai prekei, kurią asmuo įsigyja su savo įmone, verslu ar profesine veikla nesusijusiais tikslais. Pavyzdžiui, jei Naudotojas yra susijęs su įmone, kuri naudoja mūsų Produktus komerciniais tikslais, Produktui nebus taikoma BESTWAY gamintojo garantija.

2.3 Gamintojo garantiją gali aktyvinti Produkto Naudotojas arba Pardavėjas toliau nurodytomis sąlygomis.

(a) Prekių kategorijų, kurioms taikoma BESTWAY gamintojo garantija, sąrašas:

 • · „Lay-Z-SpaTM" rinkiniai
 • · „Lay-Z-SpaTM" rinkiniai su „Wi-Fi"
 • · „Lay-Z-SpaTM" pramogų stotis
 • · „Fast SetTM" (nuo 183 x 51 cm ir daugiau)
 • · „Steel ProTM"
 • · „Steel Pro MaxTM"
 • · „Power SteelTM"
 • · „HydriumTM"
 • · „FlowclearTM" filtro siurblys
 • · „FlowclearTM Skimatic" filtro siurblys
 • · „FlowclearTM" smėlio filtras
 • · „FlowclearTM" baseino šildytuvas
 • · „FlowclearTM" chlorinatorius
 • · „FlowclearTM Swimfinity"
 • · Valymo robotai „AquaTronix", „AquaGlide", „AquaRover"
 • · Kopėčios, jei įeina į baseino komplektą
 • · Dangčiai ir antžeminiai audiniai, jei įeina į baseino komplektą
 • · Priežiūros rinkiniai, jei įeina į baseino komplektą
 • · Banglentė
 • · „Hydro ForceTM" irklentė
 • · „Hydro ForceTM" laivas
 • · Vandens parkas – „Constant Air"

(b) BESTWAY Gamintojo garantijos trukmė

Gamintojo garantija visiems 2.3 punkto (a) papunktyje nurodytiems BESTWAY gaminiams galioja 24 mėnesius (išskyrus atvejus, kai kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės teisės aktai numato kitaip) nuo datos, nurodytos ant po pirkimo išduoto kvito arba mokestinio dokumento.

Siekiant neprarasti BESTWAY gamintojo garantijos suteiktų teisių, apie įtariamą BESTWAY gaminio neatitikimą reikia pranešti BESTWAY per 2 mėnesius nuo jo atsiradimo, kaip aprašyta 2.3 punkto (c) papunktyje.

(c) BESTWAY Gamintojo garantijos aktyvinimas ir paslaugos

Naudotojas arba Pardavėjas, norėdamas pranešti apie numanomą Produkto atitikties trūkumą ir aktyvinti BESTWAY gamintojo garantiją, turi susisiekti su BESTWAY klientų aptarnavimo centru savo šalyje.

Pretenziją galima pateikti:

Pranešime turi būti nurodoma ši informacija:

 • · naudotojo kontaktiniai duomenys;
 • · įsigijimo data ir kvito ar mokestinio dokumento kopija;
 • · prekės numeris;
 • · serijos numeris;
 • · defekto aprašymas ir (arba) nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašas;
 • · gaminio įrengimo nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai;
 • · visi kiti dokumentai, kurių BESTWAY gali prireikti pretenzijai išnagrinėti.

Suaktyvinus BESTWAY gamintojo garantiją, Naudotojas turi pateikti BESTWAY visą pirmiau nurodytą informaciją, kuri yra būtina siekiant užtikrinti, kad „Bestway" išanalizuotų ataskaitą ir išspręstų problemą per pagrįstą laikotarpį.

Jei nesilaikoma vieno ar daugiau pirmiau nurodytų reikalavimų, BESTWAY gamintojo garantija netaikoma; tačiau Naudotojui pranešama, kad jis visada gali pasinaudoti šio dokumento 1 dalyje nurodyta teisine garantija.

Jei BESTWAY nustatys Produkto atitikties defektą, pakeis tik sugedusias atsargines dalis, o ne visą rinkinį. Tokiu atveju nei atsarginei daliai, nei visam rinkiniui nepradedamas taikyti naujas Gamintojo garantijos laikotarpis, todėl pakeitus sugedusias dalis BESTWAY gamintojo garantija jokiu būdu nebus nutraukta ir (arba) sustabdyta, o bus taikoma pirminė galiojimo data.

Dėl pakeitimo Naudotojas nepatirs jokių papildomų išlaidų.

Dėl pakeitimo Pardavėjas, iš kurio Naudotojas įsigijo Produktą, nepatirs jokių papildomų išlaidų, nebent Komercinėje politikoje, kurią Pardavėjas turi perskaityti prieš aktyvindamas BESTWAY gamintojo garantiją, būtų numatyta kitaip. Pardavėjui aktyvinus garantiją, reikia sutikti su visomis naujausios versijos BESTWAY komercinės politikos sąlygomis ir nuostatomis.

(d) BESTWAY gamintojo garantijos taikymo apribojimai

BESTWAY gamintojo garantija taikoma tik BESTWAY Produktų atitikties trūkumams. Kita vertus, ji jokiu būdu neapima problemų, susijusių su įvairiomis priežastimis, įskaitant, bet neapsiribojant, pvz., problemas, kurios gali kilti dėl netinkamo įrengimo, neteisingo naudojimo, netinkamos arba prastos techninės priežiūros, netinkamo valdymo, netinkamo cheminių medžiagų naudojimo, netinkamo elektros energijos tiekimo, aplaidumo arba netinkamo naudojimo, BESTWAY gaminio tvarkymo ir (arba) modifikavimo, netinkamų ir (arba) neoriginalių priedų ir (arba) atsarginių dalių naudojimo, iš išorės matomų ir pristatymo metu neginčijamų pažeidimų, klimato poveikio sukeltų pažeidimų, bet kokių defektų, nesusijusių su gamybos problemomis, trūkstamų dalių, apie kurias pranešta praėjus dviem mėnesiams nuo įsigijimo datos.

„Bestway" Produktams netaikoma BESTWAY gamintojo garantija, jei jie įsigyti naudoti ir (arba) atnaujinti. Be to, garantijos neperduodamos trečiosioms šalims.

BESTWAY gamintojo garantija netaikoma produktams, kurie buvo atidaryti ir (arba) tvarkomi be BESTWAY sutikimo (įskaitant, bet neapsiribojant, pvz., atsidarius siurblį).

BESTWAY gamintojo garantija nepadengia jokių ekonominių nuostolių dėl vandens ir cheminių medžiagų sąnaudų.

BESTWAY gamintojo garantija netaikoma jokiai turtinei žalai, atsiradusiai dėl netinkamo Produkto įrengimo ir (arba) surinkimo, kaip nurodyta naudotojo vadovo instrukcijose; pavyzdžiui, žalai, atsiradusiai dėl užtvindymo, kai Produktas įrengiamas ant neplokščio ir (arba) netinkamo paviršiaus.

Prašymas grąžinti pinigus nepriimamas įsikišimo ir (arba) pakeitimų atveju arba produktą tvarkant naudotojui ar perpardavėjui ne taip ir ne tokiomis sąlygomis, kaip nustatyta pačioje BESTWAY garantijoje.

Dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų saugos ir (arba) reguliavimo standartų BESTWAY įspėja vartotoją, kad įdiegus ir (arba) naudojant BESTWAY Produktus kitoje šalyje nei jie buvo įsigyti, gali būti padaryta žala asmenims ir (arba) turtui ir (arba) pačiam produktui (arba atskiroms jo dalims). Nesilaikant šiame dokumente išdėstytų reikalavimų,BESTWAY gamintojo garantija gali būti anuliuota.

(f) Įsigaliojimo data

BESTWAY garantija taikoma visiems pagal 2.3 punkto c papunktį gautiems pranešimams, susijusiems su BESTWAY Produktais, taikant šio dokumento 1.1 punkte numatytą konkrečią Europos direktyvą.

Paskelbimo data: 2022 m. gegužės 1 d.